Het zorgondernemerschap in een Thomashuis

Persoonlijk

De zorgondernemers van een Thomashuis zijn levenspartners en hebben beide het runnen van het Thomashuis als hoofdactiviteit. Met het zorgondernemerschap kiezen ze voor een manier van leven, niet voor een baan. Ze richten hun leven in (in elk geval voor de duur van hun zorgondernemerschap) langs de lijnen van het Thomashuis.

De zorgondernemers vertalen de kernwaarden van de Thomashuizen – persoonlijk, veilig en warm – naar hun eigen huis, zorgen ervoor dat ze in alles terugkomen en borgen het naleven ervan.

De zorgondernemers bewegen mee met hun bewoners en leveren elke dag maatwerk. Met hun eigen persoonlijkheid, levenservaring en deskundigheid zorgen ze ervoor dat het leven van hun bewoners een waardevolle invulling krijg.

Het is voor een zorgondernemer cruciaal om voldoende zelfreflectie te hebben en een netwerk op te bouwen waarin deze zelfreflectie wordt getoetst. Alle betrokkenen bij de formule vragen elkaar met regelmaat: wat heb jij dit jaar aan je eigen onderhoud gedaan? Hiertoe worden zorgondernemers uitgedaagd om een eigen adviesteam om zich heen te organiseren.

 

Veilig

Zorgondernemers kennen al hun bewoners, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers, … door en door en voelen oprechte belangstelling voor ieders persoonlijkheid en handelen. Ze zijn op de hoogte van het hele reilen en zeilen rondom hun huis.

Zorgondernemers zijn verantwoordelijk voor de stabiliteit en de harmonie binnen hun huis. Ze borgen te allen tijde de continuïteit, ook als ze er even niet zijn. Ze blijven verantwoordelijk voor hun huis, en hebben indien nodig voor waardige vervanging gezorgd.

Zorgondernemers zijn het vaste gezicht van het huis en daardoor het eerste aanspreekpunt. Ze doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Ze zijn professioneel, hebben zelfinzicht en staan open voor het geven en ontvangen van feedback.

De grote betrokkenheid, de continue aanwezigheid en de hoge mate van empathie in het werk zijn cruciaal voor een Thomashuis, maar daardoor een belangrijk aandachtspunt voor de zorgondernemers.  De deur van een Thomashuis gaat immers nooit dicht. Het is daarom belangrijk dat je als zorgondernemer een fysieke scheiding hebt tussen werk en privé.

De kleine setting van een Thomashuis kan ervoor zorgen dat er teveel routines in het werk sluipen en dat er tunnelvisie ontstaat. Daarom stimuleren de Thomashuizen programma’s tussen zorgondernemers om bij elkaar te kijken en mee te werken. Voorts stimuleert de formule ondernemers om zich binnen- en buitenshuis te ontwikkelen in opleiding en intervisie & om de aanwezige kennis met elkaar te delen. Zorgondernemers staan open voor nieuwe ontwikkelingen en gaan hier actief mee om. Ze volgen regelmatig opleiding en blijven hun deskundigheid continu aanscherpen.

Een goede bedrijfsvoering is de basis voor een kwalitatief bedrijf en een stabiel huis. Het is een voorwaarde voor het borgen van de kernwaarden van de Thomashuizen en het garanderen van continuïteit voor de bewoners. Zorgondernemers zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering zo efficiënt en deskundig mogelijk is ingericht, en zoeken hierbij naar manieren om dit te realiseren. Waar de eigen expertise tekortschiet, wordt externe expertise ingevlogen. De bedrijfsvoering van een Thomashuis is gericht op wat nodig is en omvat geen overbodige onzin.

Zorgondernemers zijn transparant over hoe de bedrijfsvoering is ingericht. Relevante betrokkenen kunnen makkelijk inzage hebben in de bedrijfsvoering. Daarbij is heel duidelijk wat er bijvoorbeeld moet gebeuren ingeval van calamiteiten. Zorgondernemers vertellen aan de buitenwereld hoe de zaken geregeld zijn.

Elke zorgondernemer heeft z’n bedrijfsvoering ingericht met eigen inzichten en ervaringen. Daarbij is onderlinge ondersteuning en uitwisseling tussen ondernemers belangrijk, alsook de ondersteuning vanuit de franchisegever en haar partners.

Zorgondernemers kunnen professionele activiteiten buiten het Thomashuis hebben, maar deze mogen nooit de kernwaarden van noch de betrokkenheid bij het Thomashuis in gevaar brengen. Ze moeten waarde toevoegen aan de formule.

 

Warm

Zorgondernemers hebben een warme persoonlijkheid en een uitgesproken wens om een waardevolle bijdrage te leveren aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Ze hebben geen 9-5 mentaliteit en houden van de mensen met wie ze samenwonen. Ze gaan terug naar de basis van het werken met en voor mensen met een verstandelijke beperking: er werkelijk zijn.

Zorgondernemers zijn de spil in een netwerk van mensen in en rond het Thomashuis. Zij zijn zich van deze rol bewust en zorgen voor realistische verwachtingen en transparante communicatie met alle betrokkenen. Ze zorgen ervoor dat het Thomashuis een plek is die mensen verbindt.

Alle Thomashuizen samen vormen een netwerk met een rijke diversiteit aan persoonlijkheden, initiatieven en aanpakken. Zorgondernemers zijn zich bewust van hun plek en rol binnen dit netwerk, hebben respect voor ieders visie en nemen actief deel aan het geheel.